Algemene verkoopsvoorwaarden

1.      Toepasselijkheid

1.1.        Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als online platform aan de klant (in zijn hoedanigheid van consument of handelaar) en elke overeenkomst die tussen partijen tot stand komt en dit met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden die gehanteerd worden door de gebruiker.

1.2.        Voordat een overeenkomst tussen TD-LIGHTING en de klant definitief tot stand komt (m.n. voordat de bestelling bevestigd wordt), wordt de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden duidelijk ter kennis gebracht van de klant en wordt deze verzocht het vakje aan te vinken voor kennisname en aanvaarding. De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze af te drukken of op te slaan op een duurzame drager. Indien de Algemene Voorwaarden om één of andere reden niet weergegeven of opgeslagen kunnen worden, kan de klant hiervan steeds een kopie ontvangen door een e-mail te sturen naar info@td-lighting.be.

1.3. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande inzake de kennisname en aanvaarding ook voor die bijzondere voorwaarden. Als de Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met de bijzondere voorwaarden kan de klant (uitsluitend wanneer hij de hoedanigheid heeft van consument) zich altijd op de meest voordelige tekst beroepen.

1.4. Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf de eerstvolgende bestelling via de Website (en bijhorende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door dit opnieuw aan te vinken). Vanaf dat ogenblik wordt de klant/gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.

2.      Een reservatie plaatsen

2.1. De goederen die worden aangeboden op onze website worden steeds zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk omschreven en met behulp van afbeeldingen. De online weergaven van deze afbeeldingen kunnen evenwel afwijken van de realiteit, onder meer rekening houdend met de verschillen die kunnen ontstaan bij  het maken van de weergave (bv. foto) en de wijze waarop dit op het beeldscherm weergegeven wordt (en de instellingen die daarvoor door de gebruiker worden gebruikt). TD-LIGHTING kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit.

2.2. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, zal dit steeds uitdrukkelijk worden vermeld.

2.3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de gebruiker de Registratie voltooid hebben. De klant dient het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, postadres en telefoonnummer. De klant dient bovendien zijn e-mailadres op te geven. De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van de identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. De bestelling is pas compleet en de overeenkomst komt pas definitief tot stand van zodra de klant een bevestiging ontvangt van TD-LIGHTING per e-mail op het bij de registratie aangegeven e-mailadres. TD-LIGHTING heeft het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te verbinden, wanneer niet is voldaan aan de Algemene Voorwaarden.

2.4. Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « Artikelen toevoegen aan winkelwagen » te klikken. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om :

-een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen door te klikken op « Winkelwagen »,

-eventuele fouten bij het ingeven van de gegevens te corrigeren door op « Terug » te klikken; de correctie is echter niet meer mogelijk eens de klant op « Bestelling bevestigen » geklikt heeft,

-de selectie van producten te beëindigen en deze producten te bestellen door te klikken op « Bestellining bevestigen ».

2.5. Van het moment dat de klant op « Bestellen en Betalen » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd en wordt naar de kassa, naar Ogone, geleid.: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten zodra de betaling gevalideerd is door Ogone. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van TD-Lighting, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. In overeenstemming met het gestelde artikel 3 hierna, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop. TD-Lighting behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien TD-Lighting van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren raakten.

2.6.     Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door TD-Lighting verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de producten, alsook de verzendkosten van de bestelling omvatten.

3.      Herroepingsrecht (enkel van toepassing op consumenten)

3.1. Indien de klant goederen aankoopt in zijn hoedanigheid van consument (m.n. door een niet-handelaar voor andere dan beroepsmatige doeleinden), heeft deze klant gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering het recht om te verzaken aan de bestelling en de koopovereenkomst. In voorkomend geval kan de klant gebruik maken van het modelformulier dat aan TD-LIGHTING moet worden overgemaakt en dat op de website te vinden is. Uiterlijk binnen de 14 dagen nadat de klant zijn herroeping heeft meegedeeld, worden de goederen terug verzonden aan TD-LIGHTING.

3.2. Binnen de 14 kalenderdagen nadat TD-LIGHTING kennis heeft gekregen van de herroeping, wordt de volledige aankoopprijs van de teruggestuurde goederen, samen met de oorspronkelijke leveringskosten, terugbetaald aan de klant. 

Goederen waarvoor de klant zich wenst te beroepen op zijn verzakingsrecht mogen (gelet op de aard van de goederen) niet gebruikt of beschadigd zijn. Daarnaast dienen alle geleverde toebehoren en onderdelen mee teruggestuurd worden en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.

3.3. De klant is exclusief verantwoordelijk voor het transport en de kosten van dit transport. Het verzakingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer TD-LIGHTING de producten (en al haar toebehoren) terug heeft ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten onvolledig zijn, dan wel (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd zijn (al dan niet ingevolge het transport), is het verzakingsrecht niet correct uitgeoefend en is TD-LIGHTING niet gehouden enige terugbetaling te doen. De klant wordt aangeraden hiervoor een passende verzekering af te sluiten.

3.4. Het transport en de wijze van verpakking bij terugzending van de producten door de klant moet op dermate wijze voorzien worden dat rekening wordt gehouden met de aard van de producten die TD-LIGHTING aanbiedt, met name delicate en breekbare verlichting, soms bestaande uit meerdere kleine onderdelen.

3.5. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De klant is eveneens aansprakelijk voor de aangebrachte schade. Worden alleszins als schade beschouwd :

  • Ingekorte kabels voor de elektriciteitsvoorziening
  • Duidelijk zichtbare krassen en barsten
  • ….

3.6. Het verzakingsrecht komt enkel toe aan de klant in zijn hoedanigheid als consument en niet als handelaar of professional.

4.      De prijs

4.1. De prijzen die van toepassing zijn op de verschillende producten, worden weergegeven op de Website. Behoudens wanneer dit anders is weergegeven op de Website, zijn de prijzen inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. De prijzen zijn van tijd tot tijd onderhevig aan wijzigingen en zullen in voorkomend geval aangepast worden op de Website. De enige prijs die van toepassing is, is de prijs die wordt weergegeven bij op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.

4.2. De op de Website weergegeven prijs is steeds exclusief verzendkosten. De klant heeft de keuze om de gekochte goederen te komen ophalen, dan wel te kiezen voor de verzending van de goederen waarbij de kosten voor rekening van de klant zijn. Bij aankoop van een of meer product(en) voor een prijs lager dan € 150,00 wordt een verzendingskost van € 10,00 aangerekend. Bij de aankoop van een of meer product(en) voor een prijs van € 150,00 of meer worden geen verzendingskosten aangerekend..

Indien de klant opteert voor de afhaling van de gekochte goederen, verbindt hij zich er toe deze goederen binnen een termijn van 30 dagen te komen ophalen. Deze afhaling van de goederen gebeurt op de maatschappelijke zetel van TD-LIGHTING (of op een door TD-LIGHTING aangeduide locatie) en dit tijdens de openingsuren van TD-LIGHTING (zoals aangegeven op de Website). Indien de goederen niet binnen voormelde termijn van 30 dagen worden opgehaald, behoudt TD-LIGHTING zich het recht voor om de overeenkomst (zonder voorafgaande ingebrekestelling) te ontbinden, waarbij de koopprijs zal worden terugbetaald, met dien verstande dat een TD-LIGHTING een vergoeding in mindering kan brengen voor haar administratieve kosten ten bedrage van 10 % van de gedane bestelling (met een minimum van 50 EUR).

5.      Betaling

5.1. Tenzij anders overeengekomen, gebeuren alle betalingen voorafgaand aan de levering via onze Website of op de bij de bestelling aangegeven wijze. In geen geval zal een contante betaling aanvaard worden, behoudens wanneer de zaakvoerder van TD-LIGHTING hiermee uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk heeft ingestemd.

5.2. Indien TD-LIGHTING voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd om af te wijken van de voorwaarde van onmiddellijk betaling, dient elke betaling alleszins te zijn gebeurd voor de vervaldatum die vermeld staat op de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling voor de vervaldatum zal er zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag (met een minimum van 75 EUR), te vermeerderen met de moratoire interesten aan de interestvoet van 10 %  vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algemene betaling.

5.3. In elk geval wordt de eigendom van de verkochte goederen pas overgedragen aan de gebruiker na volledige betaling van de prijs (inclusief de verzendkosten). Totdat de prijs (inclusief verzendkosten) volledig is betaald, is het de koper verboden het product door te verkopen, aan derden over te dragen of te manipuleren.

5.4. Indien de volledige prijs (inclusief verzendkosten) niet is betaald voor de vervaldatum, behoudt TD-LIGHTING zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk (zonder voorafgaande ingebrekestelling) te ontbinden en het gekochte goed terug te halen bij de gebruiker, onverminderd het recht van TD-LIGHTING om vergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade en gemaakte kosten.

6.      Levering en uitvoering

6.1. De gekochte goederen worden geleverd na betaling van de prijs (inclusief verzendkosten) op het adres dat door de gebruiker werd opgegeven bij de Registratie of de bestelling. De levering wordt steeds toevertrouwd aan derden en geschiedt door XXXXXXXXXXXXXXX. Voor klanten die een bestelling geplaatst hebben in hun hoedanigheid van consument, gaat het risico op verlies of beschadiging pas over op de klant bij ontvangst van de gekochte goederen.

6.2. De levering zal in principe gebeuren binnen de termijn die wordt meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling, dewelke normaliter niet langer is dan 30 dagen. De klant erkent evenwel dat de levering een inspanningsverbintenis betreft en dat diverse omstandigheden tot gevolg kunnen hebben dat de vooropgestelde leveringstermijn overschreden wordt. Zo wordt de levering onder meer ook uitbesteed aan een externe dienst. Een overschrijding van de leveringstermijn zal geen aanleiding kunnen geven tot het betalen van enige schadevergoeding.

7.      Conformiteit – Garantie - Klachten

7.1. Onmiddellijk na de ontvangst van de gekochte goederen zal de klant de geleverde goederen onderwerpen aan een grondig nazicht. Indien de goederen beschadigd zijn, zal de klant dit onmiddellijk (en uiterlijk binnen de 24u) melden aan TD-LIGHTING (info@td-lighting.be), zodoende dat TD-LIGHTING zijn rechten kan vrijwaren opzichtens de leveringsdienst.

7.2. Klachten met betrekking tot de gekochte goederen (omtrent bepaalde gebreken of hun niet-conformiteit) dienen voorts gemeld te worden aan TD-LIGHTING binnen een termijn van twee maanden volgend op de ontvangst van de gekochte goederen. Elke klacht dient schriftelijk (per post, fax of e-mail) gemeld te worden aan TD-LIGHTING met een duidelijk opgave van de gekochte goederen en de klachten die er zijn. Na kennisname van de klachten, en voor zover deze klachten gegrond zijn, beschikt TD-LIGHTING over het recht om de gekochte goederen terug te nemen (tegen terugbetaling van de prijs inclusief verzendkosten), dan wel om de goederen te herstellen of te vervangen. Indien de klacht gegrond is en de vervanging of herstelling niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden, heeft de koper (indien hij een consument is) het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 

7.3. TD-LIGHTING wijst de klant op het bestaan van de wettelijke garantie (art. 1649quater. § 1. B.W.) waarin wordt bepaald dat de verkoper jegens de consument aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

7.4. TD-LIGHTING is in het kader van haar waarborg uiteraard afhankelijk van de fabrikanten die de producten aan TD-LIGHTING leveren. Gelet op de technische aard van de verkochte producten, zullen alle producten onder garantie verstuurd worden aan de fabrikant zelf. TD-LIGHTING fungeert louter als aanspreekpunt voor de klant. Dit impliceert dat alle garantiegevallen onmiddellijk aan de fabrikant verstuurd moeten worden zonder dat TD-LIGHTING terzake zelf enig onderzoek kan doen. Pas na onderzoek door de fabrikant zal blijken of de herstelling onder de garantie valt of niet (en of vergoeding of vervanging mogelijk is).

7.5.      De garantie is enkel van toepassing in geval van correct gebruik en montage van de producten.

8.      Overmacht

8.1.   In geval van overmacht kan TD-LIGHTING (tijdelijk) niet geacht worden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan TD-LIGHTING haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de klant (enkel en alleen in zijn hoedanigheid van consument) beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.

8.2.     Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van TD-LIGHTING die de

nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer verstaan stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) -netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

9.      Algemene bepalingen

9.1     Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet

afdwingbaar zouden zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen en heeft dus niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Op alle overeenkomsten met TD-LIGHTING zijn de rechtbanken van België van toepassing, meerbepaald deze van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren, ongeacht de woonplaats van de gebruiker/koper en dit onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.